nguyendu.com.vn
Loading...

Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới


Ngày 17/6/2020, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch (kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL) về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.
 

Lễ hội Hang Bua  - Quỳ Châu, Nghệ An (ảnh: Internet)

 
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng và Bình Phước.
 
Đối với địa phương, phối hợp khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng, phát triển các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Triển khai xây dựng mô hình, tổ chức mở lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng nhân rộng các mô hình tốt về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn.
 
1.Tỉnh Lào Cai: Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới;
 
2.Tỉnh Hà Giang: Xây dựng mô hình nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Đỏ gắn với bảo tồn, phát huy xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới;
 
3.Tỉnh Lai Châu: Xây dựng mô hình chế tác và trình diễn đàn tính dân tộc Thái gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới;
 
4. Tỉnh Phú Thọ: Xây dựng, phát huy mô hình Câu Lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới;
5. Tỉnh Điện Biên: Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong phong trào xây dựng nông thôn mới;
 
6. Tỉnh Nghệ An: Xây dựng và phát huy mô hình Câu Lạc bộ hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới;
 
7. Tỉnh Lâm Đồng: Xây dựng mô hình Câu Lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K’ho gắn với bảo tồn, phát huy phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới;
 
8. Tỉnh Bình Phước: Xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương. Các mô hình về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương gắn kết các hoạt động bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, các dân tộc với chương trình xây dựng nông thôn mới
 
Trên cơ sở đó xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, các phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng ,tạo ra nguồn thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
 
 
Bách Khoa

 


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website