Loading...

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020


Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 157/UBND – PC1  về tăng cương công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.
 
 Lễ hội làng 
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ  sau:
 
Tiếp tục quán triệt, truyên truyền sâu rộng Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 20/CT-TU ngày 20/03/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp tục tập trung quán triệt và triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lễ hội; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc và giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến lễ hội. Tuyên truyền vận động Nhân dân thay đổi quan niệm về đốt đồ mã, vàng mã để bảo đảm an toàn, tiết kiệm, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, tín ngưỡng của Nhân dân; Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội và nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp truyền thống của dân tộc. Tuyên truyền vận động Nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc; Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.
 
Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức lễ hội mời, được giao thực thi nhiệm vụ.
 
Các địa phương có lễ hội quy mô lớn tổ chức định kỳ, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, quyết định thành lập Ban tổ chức, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho người tham gia lễ hội. Thời gian thông báo ít nhất 20 ngày trước khi lễ hội diễn ra. Trong vòng 15 ngày sau khi lễ hội kết thúc, Ban tổ chức báo cáo kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động lễ hội tại các địa phương. Phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

 
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website