nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

VĂN HỌC VIỆT NAM NƯẢ CUỐI THẾ KỶ XVIII NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX


Tập một

Lời nói đầu                                                                                                                                       

PHẦN THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN

NỬA CUỐI THẾ KỶ XVIII- NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

Diện mạo của văn học Việt Nam gia đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX.

Đặc trưng cơ bản có tính lịch sử cho phối sự phát triển của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế  kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX.

Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII –nửa đầu thế kỷ XIX và sự ra đời của trào lưu nhân đạo chủ nghĩa.

Điển hình hóa trong văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX.

Các xu hướng trong văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVII – nửa đầu thế kỷ XIX.

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

Chương một

CHINH PHỤ NGÂM

Tiểu sử Đặng Trần Côn, tác giả Chinh phụ ngâm

Vấn đề dịch giả Chinh phục ngâm

Chinh phụ ngâm và hình ảnh cuộc chiến tranh phong kiến

Chiến tranh phong kiến và hình ảnh người chinh phụ

Chiến tranh phong kiến và tâm sự của người chinh phụ

Thực chất cuộc chiến tranh trong Chinh phụ ngâm

Một số vấn đề nghệ thuật trong Chinh phụ ngâm

Tính chất ước lệ tượng trưng
                          
Nghệ thuật biểu hiện tâm trạng

Thành công của bản dịch hiện hành                                            

Chương hai

CUNG OÁN NGÂM KHÚC

Tiểu sử Nguyễn Gia Thiều, tác giả Cung oán ngâm khúc

Nội dung của Cung oán ngâm khúc                                             

Nguyễn Gia Thiều với đề tài cung oán              

Hình ảnh cuộc đời trong quan niệm của

Nguyễn Gia Thiều                                                     

Cuộc sống đau khổ của người cung nữ   

Nghệ thuật Cung oán ngâm khúc: một phong cách đậm nét tính chất quý tộc .

Chương ba

TRUYỆN HOA TIÊN

Tiểu sử Nguyễn Huy Tự, tác giả truyện Hoa tiên
                               
Nguồn gốc truyện Hoa Tiên  
                                                                  
Nội dung truyện Hoa tiên                                                       

Tiếng nói phong kiến trong truyện Hoa tiên   
                      
Một câu chuyện tình yêu                                                     

Vài nét về nghệ thuật                                                                   

Chương bốn

SƠ KÍNH TÂN TRANG

Tiểu sử Phạm Thái, tác giả Sở kính tân trang
                   
Nội dung Sơ kính tân trang                                                       

Giá trị của Sơ kính tân trang
                                            
Những yếu tố tiêu cực trong Sở kính tân trang             

Nghệ thuật của Sơ kính tân trang.  

Chương năm

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

Lai lịch của tác phẩm

Hoàng Lê nhất thống chí, bức tranh của xã hội

phong kiến Việt Nam những năm nửa cuối thế kỷ VXIII

Nghệ thuật của Hoàng Lê nhất thống chí           

Chương sáu

HỒ XUÂN HƯƠNG

Những khó khăn trong việc nghiên cứu Hồ Xuân Hương
 
Hồ Xuân Hương, nhà thơ của phụ nữ
                      
Hồ Xuân Hương, nhà thơ trào phúng
                     
Hồ Xuân Hương, nhà thơ trữ tình yêu đời
           
Phong cách thơ Hồ Xuân Hương                         

Kết luận                                                             

Tập hai

NHỮNG TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU (tiếp)

Chương bảy

NGUYỄN DU

Gia thế và cuộc đời của Nguyễn Du      
                                              
Thơ chữ Hán Nguyễn Du và tạm sự của nhà thơ
                           
Truyện Kiều, tập đại thành của văn học cổ Việt nam              

Lai lịch Truyện Kiều: Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện; Bản Kinh và bản Phường.
 
Cảm hứng chủ đạo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều   
      
Thúy Kiều                                                                                               

Từ Hải           
                                                                                   
Nội dung xã hội của Truyện Kiều.
                                                            
Những mâu thuẫn trong thế giới quan của Nguyễn Du phản ánh trong Truyện Kiều      

Điển hình hóa trong Truyện Kiều

Ngôn ngữ trong Truyện Kiều     
                                       
Lịch sử vấn đề nghiên cứu Truyện Kiều –Phê phán những quan điểm sai lầm                                                           

Văn chiêu hồn – một bản tổng kết.                                                                   

Tục cúng có hồn và sự ra đời của bài Văn chiêu hồn
                                
Giá trị của Văn chiêu hồn                                                                                

Chương chín

TRUYỆN NÔM BÌNH DÂN

Vấn đề nguồn gốc truyện Nôm . Truyện Nôm bình dân và truyện Nôm bác học
   
Nội dung xã hội của truyện Nôm bình dân  
                                   
Đặc điểm nghệ thuật của truyện Nôm bình dân                               

Chương mười

NGUYỄN CÔNG TRỨ

Cuộc đời Nguyễn Công Trứ   
                                 
Thơ văn Nguyễn Công Trứ                                           

Chi nam nhi     
                                                 
Cuộc đời nghèo khổ và thế thái nhân tình      
    
Triết lý cầu nhàn hưởng lạc      
                        
Nghệ thuật thơ của Nguyễn Công Trứ              

Chương mười một

CAO BÁ QUÁT

Cuộc đời Cao Bá Quát     
                                                                               
Thơ văn Cao Bá Quát                                                                                              

Cao Bá Quát, một nhà thơ có bản lĩnh       
                                                        
Cao Bá Quát và chế độ phong kiến triều Nguyễn   
                                                 
Cao Bá Quát, một tâm hồn giàu cảm thông yêu mến
                                         
Nghệ thuật thơ của Cao Bá Quát                                                                         

Chương mười hai

TUỒNG

Vài nét về nguồn gốc và quá trình phát triển của Tuồng trong thời kỳ phong kiến   

Nội dung những vở tuồng tiêu biểu trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX

Nghệ thuật kịch bản Tuồng giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX   

KẾT LUẬN
                                                                                                
Thư mục nghiên cứu