nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

NGHỆ THUẬT KỂ TRUYỆN CỦA NGUYỄN DU: TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH TÂN


MỤC LỤCTrang phụ bìa............................................................................................................................................................................. 1
Lời cam đoan............................................................................................................................................................................. 2
Mục lục........................................................................................................................................................................................ 3
MỞ ĐẦU...................................................................................................................................................................................... 6
    Mục đích nghiên cứu của luận án...................................................................................................................................... 6
    Lịch sử vấn đề được nghiên cứu....................................................................................................................................... 8
    Nội dung nghiên cứu.......................................................................................................................................................... 22
    Phương pháp nghiên cứu................................................................................................................................................. 25
Chương 1: TỪ CÁCH KỂ CHUYỆN “SIÊU CÁ THỂ” ĐẾN CÁCH KỂ CHUYỆN CÓ CÁ TÍNH............................... 27
1. Chủ thể kể chuyện “siêu cá thể” và chủ thể kể chuyện có cá tính trong nghệ thuật kể chuyện.......................... 27
1.1.1. Chủ thể kể truyện “siêu cá thể”.................................................................................................................................. 27
1.1.2. Các hình thức xuất hiện của cá thể kể truyện trong Truyện Kiều....................................................................... 32
1.1.2. Chủ thể kể chuyện có cá tính..................................................................................................................................... 30
1.2. Các hình thức xuất hiện của chủ thể trong Truyện Kiều.......................................................................................... 32
1.2.1. Chủ thể kể chuyện vô hình (chủ thể kể chuyện ẩn mình dưới dạng “vô nhân xưng”)................................... 32
1.2.2. Nhân vật kể về nhân vật khác.................................................................................................................................... 52
1.2.3. Nhân vật từ kể chuyện mình...................................................................................................................................... 62
Chương 2: TỪ CÁCH KỂ “RĂN ĐỜI” ĐẾN CÁCH KỂ “HIỂU ĐỜI”............................................................................ 74
2.1. Về thuật ngữ cách kể “răn đời” và cách kể “hiểu đời”.............................................................................................. 74
2.1.1 Cách kể “răn đời”.......................................................................................................................................................... 74
2.1.2. Cách kể “hiểu đời”....................................................................................................................................................... 75
      2. Dòng tường thuật nội tâm........................................................................................................................................... 78
2.2.1.Kể lướt qua sự kiện, hành động bên ngpài ............................................................................................................ 78
       1.Hướng về miêu tả thế giới bên trong của nhân vật............................................................................................... 81
2. 3. Vị trí các biến cố trong tường thuật............................................................................................................................. 91
    1. Kiều như là hiện thân của nỗi đau.............................................................................................................................. 91
    2. Những biến cố bất hạnh trong cuộc đời Kiều........................................................................................................... 94
          2.Kể theo quan niệm mới về nhân vật...................................................................................................................... 99
            1.Lối kể với kiểu nhân vật bất biến trong truyện Nôm trước Truyện Kiều........................................................ 99
            2.Tính khả biến của nhân vật và cách kể của Nguyễn Du................................................................................ 100
       2. Kể chuyện theo tinh thần phân tích........................................................................................................................ 108
            1.Kể chuyện từ nhiều điểm nhìn............................................................................................................................ 108
            2.Giải thích tính tất yếu của hành động bằng động cơ hành động................................................................. 113
            3.Ý thức thời gian...................................................................................................................................................... 117
        2.Tính chất đối thoại trong lối kể................................................................................................................................ 122
           1. Ý đồ kể chuyện của Nguyễn Du trong Truyện Kiều........................................................................................ 122
            2.Tính chất đối thoại ................................................................................................................................................ 126
        2.Sự linh hoạt và đa dạng của giọng kể .................................................................................................................. 138
           1. Giọng kể thấm đẫm cảm xúc.............................................................................................................................. 139
            2.Giọng buồn đau..................................................................................................................................................... 143
            3.Giọng suy tư chiêm nghiệm ............................................................................................................................... 145
Chương 3: TỪ LỐI KỂ CỦA TRUYỆN THƠ TRUYỀN THỐNG  ĐẾN LỐI KỂ TIẾP CẬN VỚI TIỂU THUYẾT HIỆN ĐẠI                151
    3.Từ kể nói đến kể viết  ................................................................................................................................................... 151
    1.Chất “văn xuôi” trong câu thơ lục bát ........................................................................................................................ 152
    2.Tính cụ thể xác định của lời kể................................................................................................................................... 156
    3.Lời kể chuyện giàu chất thơ, chất trữ tình................................................................................................................. 159
    4.Lời kể chuyện với vẻ đẹp tu từ.................................................................................................................................... 162
3.2. Nhịp kể đa dạng............................................................................................................................................................ 168
3.2.1. Nhịp kể trong truyện Nôm trước Truyện Kiều...................................................................................................... 169
3.2.2. Sự biến đổi của nhịp kể............................................................................................................................................ 173

3.2.3. Kể chậm thơ là một thủ pháp nổi bật..................................................................................................................... 179
3.3. Sự tích hợp về mặt thể loại......................................................................................................................................... 184
3.3.1. Tái hiện ngôn ngữ đối thoại và dung ngôn ngữ đối thoại để kể lại câu chuyện........................................... 184
3.3.2. Sự kế thừa, sang tạo về mặt thể loại..................................................................................................................... 186
KẾT LUẬN.............................................................................................................................................................................. 194
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ.............................................................................................................. 201
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................................................................................... 202
PHỤ LỤC I.............................................................................................................................................................................. 217
PHỤ LỤC II............................................................................................................................................................................. 219